Havarijní plány

Havarijní plány jsou opatření, která slouží jako příprava i prevence pro případ úniku závadných látek.

Kontaktujte nás

Havarijní plány od ENVIPARTNER, s.r.o.

Havarijní plán je plán opatření pro případ úniku závadných látek, který slouží k prevenci úniku těchto látek do vod a současně připravuje uživatele na případ možné havárie. V rámci zpracování havarijního plánu bude vymezeno ucelené provozní území, včetně popisu zařízení, ve kterém se zachází se závadnými látkami, bude určeno průměrné a maximální množství závadných látek a možné nebezpečné odpady, které mohou činností vznikat.

Dále je součástí havarijního plánu popis možného úniku nebezpečných látek, opatření k zabránění úniku, popis možných druhů havárií a činností k jejich zmírnění. V neposlední řadě je havarijní plán doplněn o kontakty na nejdůležitější organizace, mapy s přehledem vymezení areálu, kanalizace, rozsahu záplavového území atd., bezpečnostními listy závadných látek a identifikačními listy nebezpečného odpadu a dalšími přínosnými dokumenty.


Kdo potřebuje zpracování havarijního plánu?

 • pro osoby, které nakládají se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody
 • nakládání = těžba, výroba, zpracování, skladování, skládkování, zachycování, doprava, použití, zneškodňování, distribuce, prodej nebo jiné zacházení
 • vyšší množství závadných látek, které uvádí vyhláška č. 450/2005  o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, § 2, odst. b,c, více viz: Kdo má povinnost mít zpracovaný havarijní plán
 • v případě změn zajistíme i aktualizaci havarijního plánu
Havarijní plány, které slouží jako příprava i prevence pro případ úniku závadných látek

Proces tvorby havarijního plánu

Proces tvorby havarijního plánu má tyto fáze 

 • šetření na místě – projití objektu, areálu s cílem zjistit množství a umístění závadných látek, technických prostředků pro likvidaci havárie, zjištění umístění kanalizace apod.
 • vyžádání si potřebných dokumentů – projektové dokumentace, dokumentace ke stavbě, rozsah záplavového území, výšky hladin atd.
 • zpracování havarijního plánu v textové, popřípadě digitální podobě
 • zaslání plánu objednateli k připomínkování nebo doplnění informací
 • zaslání plánu na vyjádření správci vodních toků
 • zaslání plánu na stanovisko nadřízenému úřadu
 • případné doplnění a zapracování připomínek dle nadřízených orgánů
 • kompletace, tisk a zaslání díla objednateli

Umíme i interaktivní digitální havarijní plán

Vytvoříme ho ve webové aplikaci WEGAS a má tyto výhody:

 • pro specifické zákazníky, kteří se nebojí nových věcí a chtějí si svůj havarijní plán sami editovat v digitální podobě
 • snazší aktualizace údajů
 • zrychluje a zefektivňuje práci
 • poskytuje mnohem přehlednější a dynamičtější zobrazení informací, a to zejména grafických (plány, evakuační trasy, mapy, nákresy, tabulky a výpočty).
interaktivní digitální havarijní plán
Potřebujete zpracovat či aktualizovat havarijní plán? Chcete poradit?