Povodňové plány

Povodňové plány jsou organizační a technická opatření, potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních.

Kontaktujte nás

Povodňový plán od ENVIPARTNER, s.r.o.

Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi. Obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

V rámci zpracování povodňového plánu obce či stavby bude vymezeno zájmové území, včetně podrobnějšího popisu, společně s charakteristikou záplavového území a odtokových poměrů. Další informace se týkají popisu druhu a rozsahu ohrožení, které se mohou v blízkosti stavby vyskytnout. Součástí povodňového plánu jsou rovněž informace a kontakty na povodňový orgán a povodňovou komisi, hlásnou a hlídkovou službu, určení stupňů povodňové aktivity (SPA) a činností při jednotlivých SPA, popř. při evakuaci osob ze záplavového území. Povodňový plán je proložen mapovými podklady a odkazy na samostatné přílohy.


Kdy je potřeba zpracování nebo aktualizace povodňového plánu?   

 • pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně
 • pro potřeby dokumentace pro stavební povolení (DSP) i pro již postavené objekty
 • v případě změn zajistíme i aktualizaci povodňového plánu (jak častá je aktualizace povodňového plánu)
zpracování nebo aktualizace povodňového plánu

Proces tvorby povodňového plánu 

Proces tvorby povodňového plánu  má tyto fáze

 • šetření na místě, pokud je to nezbytné
 • vyžádání si potřebných dokumentů – projektové dokumentace, dokumentace ke stavbě, rozsah záplavového území, výšky hladin atd.
 • zpracování povodňového plánu v textové, popřípadě digitální podobě
 • zaslání plánu objednateli na případné připomínky nebo doplnění informací
 • zaslání plánu na vyjádření správci vodních toků
 • zaslání plánu na soulad s obcí
 • případné doplnění a zapracování připomínek dle nadřízených orgánů
 • kompletace, tisk a zaslání díla objednateli

Umíme i interaktivní digitální povodňový plán

Vytvoříme ho pro vás ve webové aplikaci WEGAS a má tyto výhody:

 • pro specifické zákazníky, kteří se nebojí nových věcí a chtějí si svůj povodňový plán sami editovat v digitální podobě
 • snazší aktualizace údajů
 • zrychluje a zefektivňuje práci
 • poskytuje mnohem přehlednější a dynamičtější zobrazení informací, a to zejména grafických (plány, evakuační trasy, mapy, nákresy, tabulky a výpočty).
interaktivní digitální povodňový plán
Potřebujete zpracovat či aktualizovat povodňový plán? Chcete poradit?