Generel veřejného osvětlení

18. června, 2021

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).

Co je to generel veřejného osvětlení?

Generel veřejného osvětlení je jedním ze základních dokumentů pro plánování rozvoje veřejného osvětlení. Je hlavním souborem pravidel, požadavků zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení v obcích a městech. Generel veřejného osvětlení se zpracovává v návaznosti na pasport veřejného osvětlení.

Co je obsahem generelu veřejného osvětlení?

Generel veřejného osvětlení obsahuje především zatřídění stávajících i plánovaných komunikací do příslušných tříd osvětlení. Díky tomuto zatřídění jsou následně určeny světelně-technické požadavky pro danou komunikaci dle příslušných norem. Právě tato světelně-technická část generelu je podkladem pro stanovení konkrétních požadavků na veřejné osvětlení. 

Generel veřejného osvětlení vychází především z údajů pasportu místních komunikací, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků dopravního inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu a platných technických norem.

K čemu jsou světelné výpočty v návaznosti na generel veřejného osvětlení?

  • Budete mít jistotu, že vaše obec či město dodržuje normu ČSN EN 13201.
  • Budete vědět, že máte optimální rozmístění veřejného osvětlení.
  • Vyvarujete se přesvětlení, nedosvětlení nebo nebezpečnému nerovnoměrnému osvětlení komunikace v návaznosti na zatřídění komunikací
  • Díky správně zvolenému svítidlu budete osvětlovat jen místa, které potřebujete.
Další články ze světa pasportizace