ČASTÉ DOTAZY

Povodňové zabezpečovací práce

Zpět na archiv dotazů

Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

 • Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména
  • odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody,
  • rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku,
  • ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží,
  • opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,
  • opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
  • provizorní uzavírání protržených hrází,
  • instalace protipovodňových zábran,
  • opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
  • opatření k omezení znečištění vody,
  • opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.
 • Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce prováděné na vodních dílech zařazených do I. nebo II. kategorie se projednávají s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu (§ 61 odst. 11), pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.
 • V době vegetačního klidu pro vás můžeme zpracovat povodňovou prohlídku, díky které identifikujeme závady na vodních tocích a dílech, či v záplavových územích. Více informací o povodňové prohlídce na www.povodnovaprohlidka.cz

Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás