ČASTÉ DOTAZY

Co je havarijní plán?

  • Havarijní plán je plán opatření pro případ úniku závadných látek, který slouží k prevenci úniku těchto látek do vod a současně připravuje uživatele na případ možné havárie.
  • Havarijní plán se vypracovává na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která byla v roce 2011 zásadním způsobem novelizována vyhláškou 175/2011, s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod a do kanalizace.

Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás