ČASTÉ DOTAZY

Co je havarijní plán?

Zpět na archiv dotazů

Havarijní plán je plán opatření pro případ úniku závadných látek, který slouží k prevenci úniku těchto látek do vod a současně připravuje uživatele na možnou havárii.

Havarijní plán se vypracovává na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která byla v roce 2011 zásadním způsobem novelizována vyhláškou 175/2011 ve znění pozdějších předpisů, s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod a do kanalizace.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás